EIS คืออะไร

posted on 03 Aug 2009 01:24 by chanapon1984

 

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
(Executive Information Systems : EIS)
สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะหรือ EIS ก็คือส่วนหนึ่งของระบบ DSS ที่แยกออกมาเพื่อเน้นในการให้สารสนเทศที่สำคัญต่อการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูงสุดคุณสมบัติของระบบ EIS
- ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง
- ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย
- มีความยืดหยุ่นสูง จะต้องสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
- การใช้งาน ใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม
- การสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้บริหารระดับสูง ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน
- การสนับสนุนข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ผลลัพธ์ที่แสดง ตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย
- การใช้งานกราฟิกสูง

edit @ 8 Aug 2009 23:29:48 by Yui

Comment

Comment:

Tweet