ระบบ EIS คือระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยให้ข้อมูลที่ทันกับความต้องการเพื่อใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยประโยชน์ในด้านการติดต่อสื่อสารทั้งระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้วยกัน ระหว่างบุคคลากรในองค์การหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การอีกด้วย

ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาระบบEISประสบความสำเร็จ

1.     การสนับสนุนโครงการของผู้บริหารระดับสูง

 2.     การเลือกบุคลากรในองค์กรผู้พัฒนาระบบ

3.     การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ

4.     ความสามารถในการรวบรวมปัญหาและความต้องการ

5.     กลุ่มผู้สนับสนุนด้านธุรกิจ

6.     การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและขีดความสามารถของระบบ

7.     การจัดการด้านข้อมูล

8.     เสถียรภาพและการต่อเนื่องของฝ่ายบริหาร

  

edit @ 3 Aug 2009 01:31:50 by Yui

Comment

Comment:

Tweet